fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Czy prawo zamówień publicznych gwarantuje polskim przedsiębiorcom równe warunki konkurencji?

W piątek 16 lipca br. W ramach prac Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw obradowało posiedzenie połączonych Zespołów Roboczych d.s. Konkurencji i Zespołu d.s. Zamówień Publicznych. Tematem posiedzenia była propozycja opracowania raportu dotyczącego konkurencji w zamówieniach publicznych.

Warto przeczytać

Posiedzenie prowadziła Pani Agnieszka Tarnawska – zastępująca w tej roli Mikołaja J. Kruczyńskiego – Dyrektora Zespołu w Radzie Przedsiębiorców oraz Panią Katarzynę Golec – Starszego Sekretarza w Zespole d.s. obsługi Rady Przedsiębiorców, przy wsparciu Marka Buriaka – specjalisty w Biurze Rzecznika. 

Jako pierwszy głos zabrał Jakub Pawelec – przewodniczący Zespołu Roboczego d.s. Zamówień Publicznych. Poinformował on, że w następstwie konsultacji prowadzonych w czerwcu, Zespół przystąpił do gromadzenia materiałów na potrzeby raportu. Jednocześnie powiadomił o apelu, który zostanie skierowany do przedsiębiorców za pośrednictwem newslettera Rzecznika MŚP o aktywne zgłaszanie propozycji w tej sprawie. 

Istotą zagadnienia pozostaje zrównoważona konkurencja na linii podmioty publiczne – podmioty prywatne. Efektem dotychczasowych prac Zespołu było wyodrębnienie trzech obszarów istotnych z punktu widzenia systemowego. Pierwszy blok zagadnień stanowią aktywności spółek samorządowych na rynkach stanowiących dotąd domenę prywatną, bądź przedmiot konkurencji pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Druga sfera dotyczy wpływu podmiotów publicznych na przedsiębiorców prywatnych, poprzez oddziaływanie natury administracyjno-prawodawczej. Szczególnie gdy przeciąganie w czasie decyzji administracyjnej opóźnia realizację zamówienia. Wreszcie ostatni obszar tematyczny to mechanizmy finansowe, zaburzające mechanizmy konkurencyjne poprzez dotacje, ulgi lub inne formy wsparcia podmiotów zależnych i powiązanych ze sferą publiczną, tak samorządowa, jak spółek z udziałem Skarbu Państwa.  

W tym zakresie istotną rolę odgrywały przepisy covidowe zezwalające na zakup środków trwałych z pominięciem procedur przetargowych. Dalsze prace będą kontynuowane w okresie wakacyjnym. Z sygnałów, które napłynęły dotąd do Zespołu; Polska Izba paliw Płynnych wskazuje na aktywizację w jej obszarze działania spółek komunalnych. Jak to uregulować, powinna odpowiedzieć dyskusja nad raportem, która jest przewidziana na wrzesień. 

Z kolei Marek Buriak zaproponował, aby stosownie do propozycji Jakuba Pawelca określić czas na składanie wniosków i propozycji do raportu przez członków Rady Przedsiębiorców, na koniec sierpnia. Taka rekomendacja znajdzie się w apelu, który do członków Rady skieruje biuro rzecznika MŚP. Pozwoli to na opracowanie raportu i wniosków końcowych w horyzoncie czasowym połowy września. 20 sierpnia na godzinę 12 zapowiedziano następne robocze spotkanie obu Zespołów, celem omówienia postępów dotychczasowych prac. 

Kolejne posiedzenie, już po otrzymaniu raportu przewiduje się na koniec września. Jego celem będzie skonsumowanie treści raportu, przy założeniu, że zostanie dochowany termin jego opracowania. 

W dalszej części dyskusji Cezary Orłowski – radca prawny w biurze Rzecznika zaproponował opracowanie ankiety, która wskazałaby na przypadki naruszeń zasad konkurencji, gdyż analiza orzecznictwa TSUE w zakresie przetwarzania odpadów wskazuje, że kwestia zamówień „in house” nie jest tylko polskim problemem. Lista problemów w obszarze zamówień publicznych ulega stałemu rozszerzeniu i wymaga typologii. 

Korespondowałoby to z wnioskiem Lecha Wojciechowskiego – prezesa EkoWodrol i pozwoli rozszerzyć katalog branż, których dotknęły naruszenia zasad konkurencji. W konkluzji Jakub Pawelec wskazał na kłopot w opracowaniu pytań, które przystawałyby do realiów każdej z branż, podczas gdy celem raportu jest raczej opisanie zjawisk godzących w zasady konkurencji opisane w prawie, tak jak ma to miejsce w przypadku zagospodarowania odpadów. Tym samym analiza procesów ma na celu sformułowanie wniosków na rzecz uzdrowienia zasad konkurencji w formule koncyliacyjnych ustaleń z przedstawicielami samorządu. Na tym posiedzenie zakończono.

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię