fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

21.8 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Krajowa Izba Polskiej Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

Reprezentujemy przedsiębiorców dumnych z tego, że są Polkami i Polakami i są dumni z tego, że tworzą siłę polskiego państwa budując jego potencjał gospodarczy. Tworząc swoje przedsiębiorstwa duże, średnie, małe czy rodzinne uważamy, że wartości chrześcijańskie, Społeczna Nauka Kościoła, odpowiedzialność za państwo i odpowiedzialność za drugiego człowieka są dla nas ważne tak samo jak uczciwe zasady konkurencji i gospodarki rynkowej widziane z perspektywy solidaryzmu społeczno-gospodarczego, który był już znakomicie promowany i w jakimś sensie realizowany w okresie międzywojennym przez wielu znakomitych polskich ekonomistów. Do takich ekonomistów należał prof. Roman Rybarski, rówieśnik Sługi Bożego Roberta Schumana, twórcy Wspólnoty Europejskiej. Działając na rzecz narodowej wspólnoty i wzmacniania roli i pozycji Polski w gospodarcze Europy i świata, chcemy się przyczyniać pośrednio do budowania także Wspólnoty Narodów Europy i Wspólnoty Narodów Trój-Morza.

Robert Schuman przez budowanie Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wskazywał, że relacje wspólnotowe w gospodarce w przeciwieństwie do atomizacji i egoizmu podmiotów gospodarczych przynoszą znacznie większe efekty, przyczyniając się znakomicie do rozwoju gospodarczego wszystkich podmiotów. Taka praktyczna koncepcja była już w pewnym sensie realizowana od czasów Arystotelesa, kiedy Oikos jako gospodarstwo domowe było inspiratorem i kreatorem nowych rodzajów instytucji wspierających rozwój rodziny i przedsiębiorstwa rodzinnego a jednocześnie samo gospodarstwo domowe i od niej pochodne instytucje podejmowały wzajemną odpowiedzialność za inne podmioty i gospodarstwa domowe tworząc w ten sposób swego rodzaju wspólnotę w duchu solidarność społeczno-gospodarczej.

Polska potrzebuje rodzimej przedsiębiorczości i gospodarki opartej na większej ilości własnego kapitale. Tylko wtedy będzie prawdziwie niezależna i niepodległa, kiedy będzie oparta w swoich fundamentach na firmach z kapitałem narodowym.  Tworząc Krajową Izbę Polskiej Przedsiębiorczości (KIPP) chcemy pokazać, że bez silnej narodowej strategii i rozwoju polskiej przedsiębiorczości siła państwa polskiego będzie mniejsza w zderzeniu z tendencjami budowania struktur międzynarodowych o charakterze ponadpaństwowym.  Podczas Pandemii Covid-19 można zauważyć jak bezradne i mało skuteczne są takie organizacje międzynarodowe jak UE a struktury kapitału międzynarodowego skupione na własnym interesie nie wspierają gospodarki narodowej. W tym czasie można zauważyć jak siła polskiego państwa i gospodarki narodowej pozwoliła na zachowanie przez Polskę relatywnie najsilniejszej pozycji ekonomicznej w Europie i UE.

Kapitał ma swoje źródła i reprezentuje interesy krajów pochodzenia a my chcemy budować siłę polskiego kapitału i siłę polskich przedsiębiorstw z pożytkiem dla państwa polskiego oraz rodzin, gospodarstw domowych i przedsiębiorców. Konieczna jest świadomość elit rządzących, na różnych szczeblach centralnych, regionalnych i lokalnych, jej odpowiedzialności za kondycję i rozwój polskich przedsiębiorstw, szczególne w czasie kryzysu niezmiernie ciężkiej sytuacji spowodowanej pandemią. Jej skutki będziemy odczuwać przez wile lat i bez współdziałania instytucji państwowych i samorządowych z polskimi przedsiębiorcami nie odbudujemy i nie rozwiniemy potencjału gospodarki Polski. 

Zdajemy sobie sprawę z różnego rodzaju ograniczeń i trudności, które krępują rozwój i potencjał Polskich Przedsiębiorców mimo licznych ważnych zmian, jak chociażby uchwalenie „Konstytucji Biznesu”,„100 zmian dla firm” czy „Przyjazne Prawo”, jednak wiele z tych zmian wymaga znacznie bardziej pogłębionej implementacji, aby uzyskać jeszcze większe efekty w postaci praktycznych aplikacji. Deklarujemy swój udział w procesie szybszego i skuteczniejszego wdrożenia tych rozwiązań przyjętych przez rząd i parlament Rzeczypospolitej.  

Chcemy swoim działaniem budować realny pomost pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a administracją państwową oraz dbać o pomyślność polskiego przedsiębiorcy przez zabieganie i działanie na rzecz właściwych proporcji praw i obowiązków państwa i przedsiębiorców względem siebie. 

Za fundament nieskrępowanego rozwoju polskiej przedsiębiorczości uznajemy:

 1. Tworzenie coraz bardziej prostych, przyjaznych i trwałych fundamentów prawnych. 
 2. Rozwijanie coraz bardziej stabilnej i przewidywalnej polityki fiskalnej. 
 3. Pogłębianie partnerskiej relacji państwa z przedsiębiorcami. 
 4. Budowanie nowoczesnego systemu ekspansji międzynarodowej opartej na silnej dyplomacji gospodarczej, w szczególności na kierunkach do Azji, Afryki i Ameryki (CIAA), przez integrowanie przedsiębiorstw w branżach oraz na znacznie szerszą skalę zaangażowanie się takich organów polskiego państwa jak: Prezydent RP, Rząd RP, sieć placówek dyplomatycznych, samorządy lokalne, Prezydenci miast i agencje rządowe.
 5. Budowanie polskiego filaru eksportowego w koncepcji rozwoju polskiej gospodarki za granicą i utworzenie Ministerstwa Rozwoju Polskiej Gospodarki za Granicą dla takich strategicznych obszarów jak CIAA (Chiny, Indie, Afryka, Ameryka)
 6. Kreowanie mechanizmów, instytucji, regulacji i instrumentów dla szerszego dostępu do kapitału.
 7. Redukowanie barier dla udziału rodzimego kapitału w procesach inwestycyjnych.
 8. Preferowanie rodzimego kapitału pod warunkiem spełnienia norm w zakresie bezpieczeństwa i jakości.
 9. Istotne poprawianie prawa zamówień publicznych w celu usuwania barier dla polskich przedsiębiorstw w dostępie do środków publicznych.
 10. Implementacja Patriotyzmu Gospodarczego poprzez redukowanie preferencji dla podmiotów zagranicznych, zwiększenie współpracy Spółek Skarbu Państwa z polskimi przedsiębiorcami, wprowadzenie systemowych mechanizmów i instrumentów w zakresie ekspozycji, informacji, budowania wizerunku i promocji polskich produktów w sieciach handlowych i kanałach dystrybucyjnych. 
 11. Utworzenie w Polsce Narodowego Centrum Wdrożeń i Transferu Technologii jako Konsorcjum pod nadzorem Państwa we współpracy ze Spółkami Skarbu Państwa, polskich przedsiębiorstw, instytutów badawczych i naukowych oraz uczelni.
 12. Systemowe rozwijanie, przez odpowiednie mechanizmy i instrumenty, szacunku do Państwa i jego instytucji, ale także szacunku instytucji Państwa do Przedsiębiorców. 
 13. Pogłębianie praktycznej realizacji zapisów „Konstytucji Biznesu”.

Cele nasze chcemy osiągać przez budowanie dialogu przedsiębiorców z państwem polskimi we współpracy z KONGRESEM  590, który stał się bardzo ważną marką i platformą dialogu dla polskich przedsiębiorców. Coroczne edycje KONGRESU 590 udowodniły, że jest potrzebne nowoczesne Forum pokazujące potencjał Polskich Przedsiębiorców. We współpracy z KONGRESEM 590 oraz Instytutem Myśli Shumana, będziemy organizować także debaty, spotkania i konferencje mające na celu budowanie partnerskich, otwartych i transparentnych relacji pomiędzy instytucjami państwowymi a przedsiębiorcami. Będziemy chcieli, aby argumenty i uwagi stron były spoiwem w budowaniu zaufania i wspólnej odpowiedzialności za NASZ KRAJ.

Będziemy aktywnym uczestnikiem debat i dyskusji publicznych oraz medialnych dotyczących sytuacji gospodarczej i polskich przedsiębiorców. Uważamy, że „każda władza i instytucje państwowe oraz samorządowe na wszystkich szczeblach pozbawione konstruktywnego w krytyce partnera są skazane na popełnianie coraz większych błędów”. Będziemy odważnie i merytorycznie dyskutować z przedstawicielami Państwa Polskiego, na wszystkich szczeblach, wybranymi w demokratycznych wyborach.

Chcemy współpracować z innymi organizacjami gospodarczymi, które podzielają nasze cele i wartości.  Państwa udział w Krajowej Izbie Polskiej Przedsiębiorczości to deklaracja za Silną Polską i polską gospodarką opartą na firmach z polskim kapitałem, co wspiera ideę budowania: suwerennej i autonomicznej polityki gospodarczej, równomiernych proporcji gospodarczych, budowania podmiotowej pozycji polskich przedsiębiorców, tworzenie mechanizmów wsparcia ekspansji na zagranicznych rynkach dla polskich przedsiębiorców i możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kierunków rozwoju Polski.

 

  Translate »