fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

28.5 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO NOWY ŚWIAT 24

Regulamin ten określa warunki korzystania z portalu internetowego dostępnego pod domeną https://nowyswiat24.com.pl, prowadzonego przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 18 lok. 67, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889890, REGON: 388452678, NIP: 9512516237 i zawiera następujące informacje:

1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Administrator NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branieckiego 18 lok. 67, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889890, REGON: 388452678, NIP: 9512516237
Adres e-mail oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)
Materiały wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Administratora w ramach Portalu
Regulamin niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika
Portal portal internetowy prowadzony pod domeną https://nowyswiat24.com.pl
Pr. Autorskie ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
Pr. Prasowe ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914)
Tekst utwór w rozumieniu Pr. Autorskiego stworzony przez Użytkownika
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora
Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług Administratora świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu

 

1.2 Portal jest prowadzony przez Administratora.
1.3 Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, w szczególności z Usług dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

2.1 W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem kanałów RSS. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych;
b. korzystać z wyszukiwarki dostępnej w Portalu;
c. umożliwiania zamieszczania komentarzy w Portalu.
2.2 Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.3 Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
2.4 Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.
2.5 W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.
2.6 Administrator ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Administratora lub osób trzecich, z którymi Administrator zawarł umowę o wyświetlanie reklam w ramach Portalu.
2.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam towarów i usług oferowanych przez osoby trzecie, z którymi zawarł umowę o wyświetlanie reklam w ramach Portalu.
2.8 Treści reklamowe, o których mowa w pkt 2.6 – 2.7 powyżej, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
2.9 Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

3. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKÓW NA PORTALU

3.1 Użytkownicy są uprawnieni do przesyłania Tekstów w celu ich udostępnienia na Portalu.
3.2 Aby przekazać Administratorowi Tekst do udostępnienia na Portalu należy:
a. przesłać plik tekstowy z Tekstem na adres e-mail: redakcja@nowyswiat24.com.pl;
b. podać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
3.3 Użytkownik przesyłający Tekst do udostępnienia zgodnie z pkt 3.2 powyżej, akceptując Regulamin, oświadcza, iż:
a. jest jedynym twórcą Tekstu i przysługuje mu do przesłanego Tekstu pełnia praw autorskich majątkowych jak i osobistych;
b. przesłany Tekst nie był wcześniej upubliczniony ani rozpowszechniony;
c. opublikowanie Tekstu w Portalu nie narusza niczyich praw zarówno majątkowych jak i osobistych.
3.4 Administrator nie jest zobowiązany do opublikowania w Portalu każdego Tekstu przesłanego przez Użytkownika. Administrator dowolnie, według swojego uznania, będzie publikował Teksty przesłane przez Użytkowników.
3.6 Administrator nie opublikuje przesłanego przez Użytkownika Tekstu, który będzie:
a. dotyczył informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia osoby trzeciej, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną tej osoby;
b. zawierał treści, o których mowa w pkt 5.3 Regulaminu.
3.6 W przypadku akceptacji przesłanego przez Użytkownika Tekstu i wypełnieniu przez Użytkownika obowiązku wskazanego w pkt 3.2 powyżej, Administrator poinformuje o tym Użytkownika w odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość e-mail.
3.7 Akceptacja Tekstu przez Administratora, o której mowa w pkt 3.6 powyżej jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy na korzystanie z Tekstu w ramach Portalu (licencja niewyłączna) na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności wskazanych w art. 50 Pr. Autorskiego:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.8 Licencja na korzystanie z Tekstu jest nieograniczona terytorialnie i obowiązuje przez lat 5 od daty nadesłania Tekstu do Administratora. Po upływie okresu licencji o którym mowa w zdaniu poprzedni Administrator nie jest zobowiązany do usuwania treści zawierających Tekst a Użytkownik nie jest uprawniony do wysuwania takiego żądania.
3.9 Jednocześnie wraz z akceptacją Tekstu przez Administratora Użytkownik:
a. zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych do Tekstu i upoważnia Administratora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do Tekstu;
b. udziela Administratorowi prawa do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań Tekstu, w tym zmian, przeróbek, tłumaczeń dokonanych przez Administratora lub na zlecenie Administratora;
c. zobowiązuje się nie udzielać licencji innym podmiot na przekazany do publikacji Tekst oraz nie przenosić autorskich praw majątkowych do opublikowanego przez Administratora Tekstu na osoby trzecie.
3.10 Użytkownik może zastrzec, iż opublikowany Tekst przez Administratora nie będzie opatrzony nazwiskiem Użytkownika.
3.11 Zgodnie z art. 38 Pr. Prasowego Użytkownik będący autorem opublikowanego przed Administratora Tekstu na Portalu ponosi odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem Tekstu. W zakresie odpowiedzialności majątkowej Użytkownik będący autorem opublikowanego Tekstu ponosi wraz z wydawcą, redaktorem lub inną osobą, która spowodowała opublikowanie Tekstu odpowiedzialność solidarną.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

4.1 Celem skorzystania z Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
a. posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
b. wskazanie przez Użytkownika i używanie ważnego i aktywnego Adresu e-mail.
4.2 Celem przesłania Tekstu do publikacji na Portalu przez Użytkownika, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
a. posiadanie miejsca w skrzynce pocztowej pod wskazanym przez Użytkownika Adresem e-mail umożliwiającego odbieranie przez Użytkownika wiadomości;
b. brak blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na Adres e-mail wskazany przez Użytkownika;
c. nieusuwanie i nieblokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika;
d. posiadanie przez Użytkownika pakietu oprogramowania Microsoft Office zawierającego dostęp do programów Word.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1 Użytkownicy mogą zamieszczać w Portalu komentarze. Zamieszczenie komentarza wymaga podania przez Użytkownika jego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
5.2 Zamieszczanie przez Użytkownika komentarzy z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
5.3 Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w postaci komentarzy, które:
a. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
c. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawiony;
d. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
e. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;
f. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste;
g. treści w celu pozycjonowania stron internetowych oraz podbijanie wątków poprzez zamieszczanie komentarzy nieposiadających treści.
5.4 Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, w tym do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod określonymi Materiałami lub przez określonych Użytkowników.
5.5 Administrator nie weryfikuje treści zamieszczanych komentarzy pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.
5.6 Użytkownik winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.
5.7 Użytkownik obowiązany jest do podawania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

6.1 W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem lub kontrolą.
6.3 Niezależnie od powyższego Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
6.4 Administrator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
6.5 Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania dowolnych treści w całości lub fragmentach, a w szczególności tych, zawierających treści, o których mowa w pkt 5.3 Regulaminu. Komentarze nie zawierające podpisu Użytkownika, który jest ich autorem nie będą publikowane.

7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

7.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów poczty elektronicznej podawanych przy korzystaniu z Usług, a także adresu zamieszkania i numeru PESEL w przypadku przesłania przez Użytkownika Tekstu do publikacji na Portalu.
7.2 Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://nowyswiat24.com.pl/privacy-policy/.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
8.2 Reklamacje mogą być składane:
a. pisemnie na adres: ul. Adama Branieckiego 18 lok. 67, 02-972 Warszawa;
b. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: redakcja@nowyswiat24.com.pl.
8.3 Reklamacja powinna zawierać:
a. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. nazwisko i imię, adres;
b. przedmiot reklamacji;
c. żądania związane z reklamacją.
W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
8.5 Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW

9.1 Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, a w szczególności ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
9.2 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

10.1 Wszelkie prawa do Materiałów są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, które na podstawie współpracy z Administratorem udostępniły mu Materiały. Materiały podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Pr. Autorskiego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10.2 Korzystanie z Materiałów udostępnionych w Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do tych Materiałów ani też nie uzyskania licencji do tych Materiałów.
10.3 Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Pr. Autorskiego oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Materiałów przez innych Użytkowników lub godzić w słuszne interesy Administratora oraz podmiotów, które na podstawie współpracy z Administratorem udostępniły mu Materiały.
10.4 Użytkownicy mogą zamieszczać w ramach administrowanych przez siebie stron internetowych przekierowania do Materiałów, w tym również korzystać z możliwości ich udostępniania na profilach social media Użytkownika za pomocą opcji dostępnych pod przyciskiem „Podziel się” pod warunkiem, że w ramach lub bezpośrednio obok takiego przekierowania zostanie zamieszczona informacja o treści „Źródło: NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
10.5 Materiały udostępniane w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Administrator uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych Materiałów, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Materiałów ponosi Użytkownik.
10.6 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem Materiałów.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia umowy świadczenia Usługi.
11.2 Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmiany sposobów udostępniania Materiałów bądź świadczenia Usług, a także wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Portalu;
b. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.
11.3 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Portalu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzyma tę informację na stronie głównej Portalu przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.
11.4 Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są na Portalu. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie, bezpłatnie na Portalu w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Portal ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.
11.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.
11.6 Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

 

 

 

Translate »