fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności NIEZALEŻNEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branieckiego 18 lok. 67, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889890, REGON: 388452678, NIP: 9512516237, (dalej jako „NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY”) dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako „Dane”) udostępnianych przez Ciebie NIEZALEŻNEMU INSTYTUTOWI WYDAWNICZEMU w ramach portalu internetowego pod adresem: https://nowyswiat24.com.pl, której administratorem jest NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY (dalej: „Portal”).

Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane.

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:
– sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane poprzez uzyskanie do nich dostępu i korzystanie z Portalu przez Ciebie,
– celach przetwarzania Danych,
– Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy NIEZALEŻNEMU INSTYTUTOWI WYDAWNICZEMU w ich wykonywaniu przez Ciebie,
– polityce „cookies”.

1. Administrator Danych
Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Portalu jest NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branieckiego 18 lok. 67, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889890, REGON: 388452678, NIP: 9512516237.

2. Słowniczek
Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:
Dane oznacza dane udostępnione NIEZALEŻNEMU INSTYTUTOWI WYDAWNICZEMU, w tym w Portalu przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer IP, PESEL
Dane dzieci oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia
Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa
Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
Dane wrażliwe oznaczają Dane specjalne i Dane karne
Eksport Danych oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Osoba oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Podmiot
przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY powierzył przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

Portal oznacza portal internetowy dostępny pod adresem https://nowyswiat24.com.pl/, którego administratorem jest NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która przegląda treści Portalu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Portalu, przesłanie treści w celu udostępnienia ich w Portalu w wyniku czego udostępnia w Portalu swoje Dane

3. Cele i podstawa przetwarzania Danych
3.1 NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY przetwarza Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
3.1.1 w celu analizy przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY sposobów korzystania z Portalu przez Ciebie,
3.1.2 w celu zapewnienia Ci przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,
3.1.3 w celu oceny przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY efektywności Portalu,
3.1.4 w celu otrzymywania przez Ciebie newslettera lub informacji handlowych,
3.1.5 w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych,
3.1.6 w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
3.1.7 w celu zapewnienia przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY działania Portalu pod względem technicznym i ochrony Twoich Danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem
3.1.8 w celu geolokalizacji,
3.1.9 w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,
3.1.10 w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
3.1.11 w celu zamieszczania komentarzy w Portalu;
3.1.12 w celu opublikowania Twojego tekstu w Portalu.
3.2 NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
3.2.1 w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Portalu);
3.2.2 w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.2.3 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3.2.4 w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Portalu a także określenia jakości Portalu;
3.2.5 w celu oferowania przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich preferencji;
3.2.6 w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY (partnerów NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY), np. w formie kuponów rabatowych.
3.3 W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.1 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
3.4 Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny.

4. Dane osobowe przetwarzane przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY, w tym w ramach Portalu
4.1 O ile zdecydujesz się na korzystanie z Portalu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.
4.2 Podczas korzystania przez Ciebie z Portalu przetwarzane przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY będą następujące Dane:
 Dane w postaci Twojego numeru IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z NIEZALEŻNYM INSTYTUTEM WYDAWNICZYM poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt dostępnej w Portalu, NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY może również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer PESEL;
 informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Portalu, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.
4.3 Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Portalu Danych wrażliwych i Danych dzieci.
4.4 Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.
4.5 Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Portalem oraz czasu korzystania z Portalu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Portalu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

5. Korzystanie z Portalu
5.1 W celu skorzystania z Portalu należy wejść na stronę internetową https://nowyswiat24.com.pl/.
5.2 W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Portalu, takich jak: otrzymywanie za jego pośrednictwem newslettera lub informacji handlowych.
5.3 W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Portalu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY, z tym że NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5.4 W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości e-mail lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych.
5.5 Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe

6. Czas przechowywania Danych
Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 10 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Portalu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

7. Twoje prawa
7.1 Masz prawo zwrócić się do NIEZALEŻNEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.
7.2 Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
– prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
– prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
– prawo do przenoszenia Danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)
8.1 Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z NIEZALEŻNYM INSTYTUTEM WYDAWNICZYM poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Portalu. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.
8.2 NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla NIEZALEŻNEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są NIEZALEŻNEMU INSTYTUTOWI WYDAWNICZEMU niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
8.3 Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Portalu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

9. Skarga na przetwarzanie Danych
Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania NIEZALEŻNEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru.

10. Odbiorcy Danych
10.1 Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi NIEZALEŻNEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO.
10.2 Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
10.3 Twoje Dane mogą być przekazywane przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych). NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego, ale korzysta z narzędzi oferowanych przez Facebook Ireland Ltd. takich jak: Messenger, Lead Ads, Piksel oraz Google Ireland Ltd. takich jak: Adwords, Analytics, Search Control oraz Microsoft Corporation w zakresie rozwiązań chmurowych. Wobec tego, iż są to podmioty międzynarodowe mogą one przekazywać Twoje Dane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych w tych podmiotach, dla Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl, dla Microsoft https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

11. Polityka „Cookies”
11.1 NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Portalu.
11.2 Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który Portal internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
11.3 Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Portal i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Portalu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Portalu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.
11.4 Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
11.5 Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
11.6 Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Portalie.
11.7 Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
11.8 Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
12.1 W trakcie korzystania przez Ciebie z Portalu podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o podane przez Ciebie Dane. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.
12.2 Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich Danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
12.3 Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty.
12.4 Profilowanie, którego dokonuje NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

13. Pytania i kontakt
13.1 W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z redakcja@nowyswiat24.com.pl. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.
13.2 W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY poprzez adres e-mail redakcja@nowyswiat24.com.pl.

14. Zmiany w Polityce
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Portalu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Portalu.

Translate »